REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí  Obchodních podmínek společnosti BENY, spol. s r.o. se sídlem Václavské nám.801/52, Praha 1, IČ: 63670992, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 37932.

2. Tento reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvy uzavřené na základě elektronických objednávek  a jejich přijetí mezi prodávajícím a kupujícím, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci  své obchodní nebo podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

3. Internetový obchod prodávajícího neprovozován pod obchodní značkou BENY, na internetové adrese eshop@beny.cz.

4. Ustanovení v tomto reklamačním řádu mají přednost před ustanoveními  v Obchodních podmínkách.

 

II. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Záruční doba na veškeré zboží objednané na internetových stránkách www.hodinky-beny.cz,  je pro kupujícího 24 měsíců, pokud právní předpis nebo prohlášení v záručním listu nestanoví záruční dobu delší.

2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží  kupujícím a prodlužuje se o dobu po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení  věci ( nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ho reklamovat.

4. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout  záruku písemnou formou ( záruční list). Záruční listu musí obsahovat název obchodní firmy prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo. Pokud to umožňuje povaha věci stačí místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

5. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro kterou platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.Kupující je povinen ve vlastním zájmu ihned po dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky ( neporušenost obalu, poškození obalu), podle  přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout  převzetí zásilky, která není ve shodě  s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné, poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2. Poškození zásilky, nebo její neúplnost musí kupující neprodleně  oznámit e-mailem na adresu prodávajícího eshop@beny.cz a současně zaslat protokol sepsaný s přepravcem o poškození nebo neúplnost zásilky. Dodatečná reklamace nezbavuje kupujícího  práva věc reklamovat, ale prodávající může prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží

b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem, nebo výrobcem určeno.

c) neodbornou instalací, zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží

d) nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, nebo všeobecnými zásadami.

e) provedením nekvalifikovaného zásahu, nebo změnou parametrů

f) zboží upravováno zákazníkem, pokud vada vznikla v důsledku tohoto zásahu

g) zboží bylo poškozeno přírodními vlivy, nebo vyšší mocí.

4. Zboží zaslané k reklamaci bude  posuzováno pouze s ohledem na vadu uvedenou kupujícím. Pro tento případ je nutné vadu reklamovat  písemně.

5. Pokud prodávající zjistí, že vada  reklamovaného  byla způsobena neodborným zásahem, nebo zanedbáním péče o zboží, nebo nesprávným používáním  zboží, bude mu reklamce zamítnuta. Oprava  v tomto případě může být provedena pouze na základě dohody obou stran s tím, že  kupující  výslovně projeví souhlas, že opravu zaplatí.

6. Prodávající má právo zamítnout  reklamaci i v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné.

 

IVZPUSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

1.Zákazník je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá  na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Prodávajícímu je také zákazník povinen bezodkladně oznámit pokud zjistí, rozpor s objednávkou, zejména pokud mu byl dodán jiný výrobek, nebo jiné množství. Rozpor s kupní smlouvou, který se objeví během šesti měsíců od převzetí zboží se považuje za rozpor existující již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.

2. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti požadované prodávajícím, výrobcem, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro takové zboží obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů. Dále odpovídá účelu který pro použití věci uvádí prodávající, nebo pro kterou se věc obvykle používá.

3. Kupující má v závislosti na povaze reklamovaného zboží při uplatnění záruky tato práva:

 a) pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vadného zboží, nebo jeho součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné.Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od kupní smlouvy.

b) pokud jde o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu zboží, nebo odstoupení od kupní smlouvy. Stejná práva náleží jde-li sice o vady odstranitelné, pokud však kupující nemůže pro opakující se vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad věc  řádně užívat. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc alespoň tři vady, bránící jejímu řádnému užívání.

c) pokud jde o jiné vady neodstranitelné a kupující nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od kupní smlouvy.

4. Volbu způsobu vyřízení reklamace navrhne kupující.Prodávající na  případnou nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob ( zejména v případě kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že jde o vadu neodstranitelnou). V případě poskytnutí slevy prodávajícím, nelze  později reklamovat zboží pro vadu za kterou byla sleva poskytnuta.

5. O reklamaci prodávající  rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení.

6. Reklamace  včetně odstranění vady prodávajícím vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné prodloužit po písemné dohodě s kupujícím, a takové prodloužení nesmí trvat nepřiměřeně dlouho.  Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jakoby se jednalo o vadu kterou nelze odstranit.

7. Prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamce byla uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamce je požadován, dále potvrzení o datu způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamce, případně odůvodnění zamítnutí reklamce.

8. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů ( zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly  v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

9. Pokud si kupující nepřevezme reklamované zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava měla být provedena, a byla-li na základě dohody obou stran provedena později do jednoho měsíce od zaslání zprávy jejím provedení má společnost BENY, spol. s r.o. právo účtovat poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud si zákazník nepřevezme reklamované zboží ani ve lhůtě dalších 6 měsíců ode dne, kdy jako kupující byl povinen si je vyzvednout, vyhrazuje si společnost BENY, spol.s r.o. právo prodat zboží třetí osobě. Po odečtení nákladů na uskladnění vyplatí zákazníkovi  výtěžek z prodeje, po odečtení ceny opravy, nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek musí kupující u společnost BENY, spol. s r. o. uplatnit písemně.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Mimosoudní řešení sporů lze prostřednictvím České obchodní inspekce.

2. Reklamační a řád a obchodní podmínky jsou uvedeny v elektronické podobě na internetové adrese www.hodinky-beny.cz

3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Václavské nám. 801/52, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty:  eshop@beny.cz

 

Tento reklamační řád je platný dnem 20.05.2018

0 pc
Košík: 0 CZK
0 pc
Favourite

E-shop Šperky Beny

E-SHOP ŠPERKY

E-shop Svatba Beny

E-SHOP SVATBA